samedi 21 avril 2012

PARIPURNA NAVASANA - bateau assis

PARIPURNA NAVASANA - bateau assis

PURVOTTANASANA la planche antérieure

PURVOTTANASANA  la planche antérieure

MANDUKASANA - la grenouille

MANDUKASANA - la grenouille

CHAKRAVAKASANA

CHAKRAVAKASANA

BHARADVAJASANA - rotation

BHARADVAJASANA - rotation

NATARAJASANA - le danseur

NATARAJASANA - le danseur

GOMUKHANASANA - la tête de vache

GOMUKHANASANA - la tête de vache

BHUDJA PIDASANA - balance sur les bras

BHUDJA PIDASANA - balance sur les bras

ARDHA MATSYENDRASANA - rotation de la colonne assis

ARDHA MATSYENDRASANA
rotation de la colonne assis